Tvist

Vi försöker alltid göra vårt bästa och undvika fel och misstag. Vi kontrollerar fortlöpande alla moment och bokningar och vi arbetar enligt de etikregler som slagits fast European Federation of Funeral Services (EFFS).

Ibland kan det ändå hända att vi begår något fel och du som kund inte är nöjd. Kontakta i sådana fall alltid oss och vi försöker komma fram till en lösning. Om du ändå inte är nöjd kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Vi åtar oss att följa nämndens beslut. En tvist kan i sista hand hand avgöras i domstol.

Om du behöver råd från en utomstående har många kommuner kommunsekreterare som kan bistå med råd och vara en opartisk samtalspartner. På advokatsamfundets webbplats kan du hitta information om korta avgiftsfria samtal med advokat.

En ansvarsförsäkring omfattar person- och sakskada inkl produktansvar, som vi kan bli skadeståndsskyldiga för enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller allmänna leveransbestämmelser.

Ibland kan efterlevande inte enas. Om de efterlevande inte kan enas om en avliden ska kremeras eller jordbegravas är Kyrkogårdsförvaltningen skyldig att medla, enligt begravningslagen. Detta gäller också oenighet kring var stoftet ska vila. Vi hjälper naturligtvis också till med att försöka få anhöriga att komma överens. Om man ändå inte kommer överens hänskjuts tvisten till Länsstyrelsen för beslut. Under medlingstiden får inte kremering eller gravsättning ske.

Det utgör inget hinder att hålla ceremoni om de anhöriga är överens om formerna för den.

Tvist